اهداف و چشم انداز

چشم انداز
نقشبندان مینا زنجان به عنوان کارآفرین حوزه صنایع دستی جایگاهی ارزنده در میان متخصصان و دوستداران میراث و صنایع دستی داشته و نقشی ارزنده در حفظ و توسعه فرهنگ و هنر ایفا می‌نماید.
اهداف
-ارتقای دانش و بینش در حفظ، توسعه و معرفی یادمان‌های فرهنگی و صنایع دستی با بالابردن سطح آگاهی عمومی و تخصصی جامعه نسبت به صنایع دستی.
-ایجاد نگرشی خلاقانه نسبت به فرهنگ و هنر در سطح جامعه.
-توسعه فعالیت های داوطلبانه.
توسعه توان علمی و اجرایی موسسه.
توسعه کارآفرینی فرهنگی.
ارائه خدمات فرهنگی با استانداردهای جهانی.
ایجاد بستر و زمینه سازی ارتباطات علمی ـ اجرایی با سایر مراکز ملی ـ بین‌المللی.

Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.