قوانین و مقررات

قوانین و مقررات ارسال محصولات فروشگاه صنایع دستی نقشبندان مینا زنجان به شرح زیر می باشد:

– هزینه ارسال محصول برعهده خریدار می باشد.

– در صورت صدمه رسیدن محصول در هنگام ارسال بعلت سهل انگاری مامورین پست، فروشگاه صنایع دستی نقشبندان مینا محصول جدید ارسال خواهد نمود.

– در صورت مفقود شدن محصول ارسالی فروشگاه صنایع دستی نقشبندان مینا محصول جدید ارسال خواهد نمود.

Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.