قوانین و مقررات

قوانین و مقررات ارسال محصولات فروشگاه صنایع دستی نقشبندان مینا زنجان به شرح زیر می باشد:

– هزینه ارسال محصول برعهده خریدار می باشد.

– در صورت صدمه رسیدن محصول در هنگام ارسال بعلت سهل انگاری مامورین پست، فروشگاه صنایع دستی نقشبندان مینا محصول جدید ارسال خواهد نمود.

– در صورت مفقود شدن محصول ارسالی فروشگاه صنایع دستی نقشبندان مینا محصول جدید ارسال خواهد نمود.

Click to open larger map

نقشبندان مینا زنجان